§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym spisuj.pl prowadzony jest przez firmę Radosław Chmielewski, ul. Garwolińska 20, 04-348 Warszawa, NIP: 563-240-72-82, REGON: 360085776, telefon: 516-665-616, e-mail: kontakt@spisuj.pl wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową spisuj.pl.
 3. Definicje:
  1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem spisuj.pl,
  2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  3. Sprzedawca – firma Radosław Chmielewski, ul. Garwolińska 20, 04-348 Warszawa, NIP: 563-240-72-82, REGON: 360085776, telefon: 516-665-616, e-mail: kontakt@spisuj.pl wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
  4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
  5. Towar – dostępny w Sklepie internetowym zestaw elementów elektronicznych, będący przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
  6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru z Sprzedawcą,
  7. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację,
  8. Formularz kontaktowy – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu kontakt z Sprzedawcą,
  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
  10. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  11. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru,
  12. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §8.
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 5. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Towarze, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędny jest komputer lub inne urządzenie podłączone do sieci Internet, wyposażone w jedne z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 7.0, Google Chrome 20.0, Safari 5.0, Opera 11.64, obsługującą JavaScript, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 7. Sprzedawca nie ponosi kosztów korzystania przez Kupującego ze środków porozumiewania się na odległość (opłata za przesyłanie danych, opłata za połączenie telefoniczne).
 8. Koszty połączeń na numery telefoniczne podane w tej części Regulaminu nie są wyższe od zwykle stosowanych za korzystanie z tego rodzaju połączeń.
 9. Kupujący może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 10. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 11. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

§2. TOWAR

 1. Towar jest zestawem elementów elektronicznych składającym się z: płytki drukowanej, wyświetlacza, zestawu klawiszy, baterii oraz przykładu obudowy wykonanej metodą prototypowania.
 2. Towar jest przeznaczony do celów badawczo-rozwojowych, demonstracyjnych lub ewaluacyjnych.
 3. Towar nie jest uznawany przez Sprzedawcę za gotowy produkt końcowy dostępny w sprzedaży o charakterze konsumenckim. W związku z tym nie posiada on w szczególności pudełka.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie Towaru przez Kupującego niezgodnie z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadmi współżycia społecznego lub prawami osób trzecich.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania Towaru.

§3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest:
  1. wypełnienie przez Kupującego Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym,
  2. podanie przez Kupującego prawidłowych i prawdziwych danych teleadresowych umożliwiających skuteczne doręczenie przesyłki,
  3. podanie przez Kupującego ważnego i aktywnego adresu e-mail,
  4. zapoznanie się przez Kupującego z Regulaminem w wersji obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia oraz jego akceptację poprzez zaznaczenie odpowiedniego znacznika w polu wyboru (checkbox) dostępnym na Formularzu zamówienia.
 3. Złożenie Zamówienia zostanie automatycznie potwierdzone Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail o nazwie „Złożenie zamówienia”. Kupujący może zweryfikować je pod kątem poprawności zawartych w nim danych i w przypadku stwierdzenia błędu może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem Formularza kontaktowego, za pośrednictwem poczty e-mail bądź telefonicznie celem ich poprawienia.
 4. Umowa sprzedaży jest zawarta, a Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu Towar w chwili potwierdzenia Zamówienia Kupującego przez Sprzedawcę. Potwierdzenie Zamówienia następuje po wysłaniu przez Sprzedawcę do Kupującego wiadomości e-mail o nazwie „Potwierdzenie zamówienia”, który jednoznacznie potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia Kupującego do realizacji z powodu:
  1. Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych w pkt 2. niniejszego paragrafu,
  2. Kupujący pomimo wezwania nie dokonał płatności w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia,
  3. niedostępności Towaru na magazynie Sprzedawcy wynikłym z braku inwentaryzacyjnego towaru,
  4. stwierdzenia, że zamówiony Towar jest wadliwy i nie nadaje się do sprzedaży.
 6. W przypadku odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji Kupujący zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail i w przypadku dokonania przez Kupującego płatności za Zamówienie, niezwłocznie zostanie jego płatność zwrócona.
 7. Sprzedawca wysyła Towar zazwyczaj w terminie 1-2 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia standardowego czasu wysyłki Towaru określonego w pkt 7. niniejszego paragrafu, do maksymalnie 10 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia. W takim przypadku Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany odrębną wiadomością e-mail.
 9. Złożone Zamówienie może być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu wysyłki Towaru. Anulowanie Zamówienia może się odbyć za pośrednictwem Formularza kontaktowego, za pośrednictwem poczty e-mail bądź telefonicznie. W przypadku dokonania przez Kupującego płatności za Zamówienie, niezwłocznie zostanie jego płatność zwrócona.

§4. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
 2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
 4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówiony Towar:
  1. płatność w systemie Przelewy24,
  2. płatność przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy,
  3. płatność przy odbiorze (za pobraniem) po uprzednim uiszczeniu wyszczególnionej dodatkowej opłaty za tę formę płatności wyżej wymienionymi sposobami płatności.
 5. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 6. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 7. Operatorem kart płatniczych w systemie Przelewy24 jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068.

§5. DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionego Towaru:
  1. dostarczenie Towaru na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską – InPost lub UPS,
  2. dostarczenie Towaru na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską,
  3. odbiór zamówionego Towaru w paczkomatach InPost.
 2. Czas dostawy Towaru przez przewoźnika jest zależny od wybranego podczas składania Zamówienia przewoźnika, wynosi on zazwyczaj 1-3 dni roboczych, przy czym nie będzie on dłuższy niż 10 dni roboczych.
 3. Adres dostarczenia Towaru podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Towar wolny od wad.
 5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.
 6. Dostarczenie Towaru jest ograniczone do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

§6. GWARANCJA

 1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia otrzymania Towaru.
 2. Gwarancja nie obejmuje usterek, wad, uszkodzeń Towaru będących następstwem:
  1. normalnego zużycia Towaru,
  2. uszkodzeń mechanicznych Towaru,
  3. nieprawidłowej eksploatacji Towaru,
  4. ingerencji osób trzecich lub jakiejkolwiek siły zewnętrznej.
 3. Kupujący jest zobowiązany zgłosić Sprzedawcy wady Towaru za pośrednictwem Formularza kontaktowego, za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie bądź na drogą pocztową, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich wykrycia.
 4. Zgłoszenie winno zawierać opis wady oraz dane identyfikujące Kupującego (adres e-mail lub Dowód zakupu).
 5. Jeżeli Towar wymaga zbadania, Kupujący jest zobowiązany odesłać go Sprzedawcy.
 6. Koszty opakowania, zabezpieczenia i odesłania Towaru do zbadania ponosi Kupujący.
 7. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia Kupującego w ramach niniejszej gwarancji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia lub otrzymania Towaru z powrotem.
 9. Po zbadaniu Towaru przez Sprzedawcę, w przypadku uznania gwarancji, koszty przesyłki zostaną Kupującemu zwrócone, jednakże maksymalnie do kwoty stosowanej za dostarczenie przesyłki tego rodzaju przez najtańszego przewoźnika. W przypadku nieuznania gwarancji Towar zostanie odesłany Kupującemu na jego koszt.
 10. W przypadku uznania gwarancji Towar podlega wymianie na nowy lub Kupującemu zostaje zwrócona cena Towaru – według wyboru Sprzedawcy.
 11. Strony mogą również uzgodnić obniżenie ceny Towaru, wówczas Sprzedawca zwraca Kupującemu różnicę pomiędzy ceną sprzedaży a uzgodnioną obniżoną ceną sprzedaży.
 12. Zwroty Towarów w ramach niniejszej gwarancji, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 13. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 14. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Niemniej jednak, w razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie.

§7. REKLAMACJA

 1. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę bądź Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 2. Jeżeli Kupującym jest konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 3. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze sprzedanym w tej samej chwili. Jeżeli Kupującym jest konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu.
 7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu dwóch lat od wydania Towaru.
 8. W terminach określonych w ust. 6 powyżej Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Kupujący żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 9. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć reklamowany Towar wraz z dokładnym opisem reklamowanej wady, przedstawienia żądania oraz Dowodu zakupu na adres Sprzedawcy po uprzednim powiadomieniu o tym Sprzedawcy za pośrednictwem Formularza kontaktowego, za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie bądź na drogą pocztową.
 10. Kupujący proszony jest o niezwłoczny zwrot reklamowanego Towaru na adres Sprzedawcy zgodnie z ust. 8 niniejszego Regulaminu najtańszym zwykłym sposobem dostarczania przesyłek (przykładowo Poczta Polska).
 11. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 12. Zwroty Towarów w ramach niniejszej reklamacji, wysyłane za pobraniem nie będą przyjmowane.
 13. Koszty wymiany lub naprawy wadliwego Towaru ponosi Sprzedawca.
 14. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia. Jeżeli Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 15. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Sprzedawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  6. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  9. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  11. umów zawartych w drodze aukcji publicznej,
  12. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  13. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1. niniejszego paragrafu, należy złożyć oświadczenie przez Kupującego drogą pocztową, za pośrednictwem Formularza kontaktowego bądź za pośrednictwem poczty e-mail, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru wraz z Dowodem zakupu w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 5. Koszty opakowania, zabezpieczenia i odesłania zwracanego Towaru ponosi Kupujący.
 6. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Kupujący w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru powinien obchodzić się z Towarem i sprawdzać go tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 8. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru oraz kosztów wysyłki Towaru do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 10. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Zwroty Towarów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.
 2. Kupujący składając Zamówienie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu realizacji Zamówienia oraz procesu wysyłki i nie są udostępniane podmiotom trzecim, oprócz przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Dane osobowe w postaci danych teleadresowych umożliwiających skuteczne doręczenie przesyłki są udostępniane firmie dokonującej doręczenia Towaru.
 5. Dane służące do realizacji płatności elektronicznej zostaną przekazane firmie płatniczej zajmującej się realizacją płatności.
 6. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
 7. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Sprzedawca dokłada staranności, aby zabezpieczyć dane Kupującego przed ich pozyskaniem przez osoby trzecie oraz ich nieuprawnioną modyfikacją. Połączenia, w trakcie których przesyłane są dane osobowe Kupującego szyfrowane są protokołem SSL. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w pamięci serwerów Sprzedawcy w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 16.02.2021 roku.


Przedstawione treści oraz produkty służą wyłącznie pomocy w nauce. Nie służą ani nie zachęcają one do łamania prawa.
Kopiowanie przedstawionych treści oraz zdjęć jest zabronione.